Zonder beschikking fiscale eenheid geen hoofdelijke aansprakelijkheid

Ondernemers voor de omzetbelasting kunnen een fiscale eenheid vormen als zij in financieel, organisatorisch en economisch opzicht onderling voldoende zijn verweven. Het bestaan van een fiscale eenheid wordt bij beschikking vastgesteld. De

Toepassing verruimde schenkingsvrijstelling

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de toepassing van de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning. Een van de vragen betreft de aanwending van de schenking voor een verbouwing. Voor de toepassing van de

Incidenteel fiscaal voordeel

Bij het beëindigen van een onderneming moet belasting worden betaald over in de onderneming aanwezige stille reserves. Overdracht van een onderneming aan een (eigen) BV is ook een vorm van beëindiging van de onderneming. Belastingheffing kan in

Verhuisboedelvrijstelling en dubbele woonplaats

Op grond van een EG-verordening geldt een verhuisboedelvrijstelling voor de invoer van persoonlijke goederen. De vrijstelling is van toepassing wanneer iemand zijn woonplaats verlegt van buiten de EU naar binnen de EU. In een procedure over de

Cultuurgrondvrijstelling voor ponyfokkerij

De Wet WOZ kent een vrijstelling voor cultuurgrond. De cultuurgrondvrijstelling is van toepassing op grond die bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd in het kader van een landbouwbedrijf. Wat onder een landbouwbedrijf moet worden verstaan is te vinden in

Belastingplan 2015 aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2015 aangenomen. Daaraan voorafgaand heeft de staatssecretaris van Financiën in een brief een overzicht gegeven van de op het wetsvoorstel ingediende amendementen en moties met zijn oordeel daarover. De

Pas uw pensioenregeling op tijd aan

De Belastingdienst waarschuwt werkgevers op haar website dat zij de pensioenregelingen van werknemers voor 1 januari 2015 moeten aanpassen aan de op die datum ingaande nieuwe regels. Het gaat om de verlaging van de opbouwpercentages en de beperking

Verhoging AOW-leeftijd sneller

Nadat de AOW-leeftijd vanaf de invoering jarenlang 65 jaar is geweest, wordt deze met ingang van 2013 geleidelijk verhoogd tot in 2023 de AOW-leeftijd 67 jaar bedraagt. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.

Wettelijke rente naar 2%

Per 1 januari 2015 daalt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties van 3 naar 2%.

Wetsvoorstel om doorwerkbelemmeringen weg te nemen

Ruim 8 jaar nadat de SER advies heeft uitgebracht over het wegnemen van arbeidsrechtelijke belemmeringen voor het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd ligt er nu een wetsvoorstel om dat te regelen. Hoewel zich naar verwachting binnen afzienbare