Privacy- en cookieverklaring van
L. Ch. van den Driest RB Register Belastingadviseur

L. Ch. van den Driest neemt uw privacy serieus.
Bij een bezoek aan de website worden enkel technische en functionele cookies gebruikt.
Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig, veilig en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt.
In deze verklaring wordt u geïnformeerd over ons privacy- en cookiebeleid. 
Deze verklaring is aangepast op 18 oktober 2018.


Register belastingadviseur L. Ch. van den Driest RB, gevestigd aan Schiefbaanstraat 29, 2596 RC DEN HAAG, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring. Luco van den Driest is de Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via info@vddriest.nl en +31 70 511 92 04.

Persoonsgegevens die wij verwerken

L. Ch. van den Driest RB verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

L. Ch. van den Driest RB verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

L. Ch. van den Driest RB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en wettelijke grondslagen:
Doel: afhandelen van uw betaling > Grondslag: uitvoeren overeenkomst
Doel: verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder > Grondslag:
Doel: u bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren > Grondslag: uitvoeren overeenkomst
Doel: om goederen en diensten bij u af te leveren > Grondslag: uitvoeren overeenkomst
– L. Ch. van den Driest RB verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte > Grondslag: wettelijke verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming

L. Ch. van den Driest RB neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van L. Ch. van den Driest RB) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

L. Ch. van den Driest RB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn 7 jaar. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

L. Ch. van den Driest RB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. L. Ch. van den Driest RB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

L. Ch. van den Driest RB gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door L. Ch. van den Driest RB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vddriest.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. L. Ch. van den Driest RB wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

L. Ch. van den Driest RB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vddriest.nl